صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین الملل

2 استادیار حقوق، دانشگاه آیت ا... العظمی بروچردی

چکیده

یکی از پدیده­های زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام  نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیدة شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، می­بایست از توسل به ساز وکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود. مقالة حاضر، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، امکان بکار گیری یکی از راهکارهای قضایی بین المللی -دیوان کیفری بین المللی- را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش، به عنوان یکی از مهمترین گروه های سلفی-تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیت دار، دیوان کیفری بین المللی هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی، از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of International Criminal Court in Investigating ISIS Crimes in Syria and Iraq

نویسندگان [English]

  • Poyan Biglari 1
  • Javad Riyahi 2
1 Ph.D. in International Law
2 Assistant Professor of Law, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

The appearance and expansion of Salafism and Takfiri groups like ISSL is one of the most harmful events of our age these groups commit severe crimes in many countries and especially in Islamic countries by the support of worldly arrogance .The Islamic world must use their full potentials to face these groups and use the international law potentials. This article by using descriptive-analytical approach tries to study the possibility of using International Criminal Court to stand against ISSI`s crimes among other salfi-takfiri groups. We conclude that considering the organization and the absence of internal validity, International Criminal Court has global and Supplemental jurisdiction to judge ISSI`s crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salafism
  • takfiri groups
  • supplemental jurisdiction
  • global jurisdiction
  • International Criminal Court