تحلیل راهبرد ایران و عربستان در قبال تحولات 2011 و تاثیر آن بر مناسبات میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل داانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه رازی

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه رازی

چکیده

 خاورمیانه در یک دهه اخیر به عنوان کانون بحرانهای مهم سیاسی و بینالمللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. همچنین تحولات 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از تحولات بینالملل با درجه بالای تاثیرگذاری بر امنیت منطقه است که این موضوع با تاثیرگذاری در حوزهای از بازیگران منطقهای و بینالمللی همراه بوده است هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی جهتگیری ایران و عربستان در قبال تحولات 2011 سوریه، بحرین و یمن و تاثیر آن بر مناسبات میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس است. در واقع سوالی که در اینجا مطرح است این است که رویکرد ایران و عربستان در قبال تحولات 2011، چه تأثیری بر رابطهی ایران با شورای همکاری خلیج فارس داشته است؟ فرضیهای که در مقاله حاضر مطرح شده این است که راهبرد متعارض ایران و عربستان در قبال تحولات منطقه، روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس را بیش از هر زمان دیگری تنزل داده است. در این مقاله راهبرد جدید عربستان مبنی بر امنیتی‌سازی ایران از سطح کنشگران دولتی به سطح نهادها بررسی میگردد. روشی که در این مقاله به کار رفته از نوع توصیفی_تحلیلی میباشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategic Analysis of Iran and Saudi Arabia in 2011 Developments and its Impact on Iran and the Persian Gulf Cooperation Council Relations

نویسندگان [English]

  • Farzad Rostami 1
  • Samira Akbari 2
  • Alireza Tara 3
1 Assistant Professor of Political Science, Razi University
2 Master in Political Science, Razi University
3 MA in Political Science,University of Ayatollah Borujerdi
چکیده [English]

The Middle east in the last decade was an important center of political and international crises and It has great importance, The 2011 developments in the Middle East and the North Africa are one of the international developments that had a great influence on regional security associated with effects on the field of regional and international actors.
The purpose of this article is to check the orientation of Iran and Saudi Arabia on the 2011 developments in Syria ,Bahrain and Yemen and its impact on the relations between Iran and the Persian Gulf Cooperation Council .In fact the question arises here is that How Iran`s and Saudi`s approach toward the developments that influence the events of 2012 could affect Iran and Persian Gulf Cooperation Council relations? Here we assume that Iran`s and Saudi`s conflicting strategies towards regional developments, has reduced the relations between Iran and the Persian Gulf Cooperation Council more than ever. In this article, we analyse the new strategy of the Saudi-based Iran’s securitization from state actors level to the level of institutions. The method used in this research is a descriptive-analytic one.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Iran
  • Saudi Arabia
  • Persian Gulf Cooperation Council
  • Constructivist Security