خصلت‌های جنگ نرم در عصر نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر اندیشکده دانا

چکیده

رهیافت‌های قدرت با توجه به ماهیت کاربردی، منشاء، نوع ابزار، اهداف ترسیم شده و محیط راهبردی خویش بر بازتولید جنگ‌ها تاثیر مستقیمی دارند. رهیافت قدرت سخت بر بازتولید جنگ سخت، رهیافت قدرت نیمه سخت بر بازتولید جنگ نیمه سخت، و رهیافت قدرت نرم بر بازتولید جنگ نرم تاثیر می گذارد. بر اساس تاثیر رهیافت نرم افزاری قدرت، خصلت‌هایی در جنگ نرم قابل رویت است که در این مقاله مترصد بررسی آنها هتسیم و برخی از یافته‌های مقاله نشان می دهند که خصلت‌های جنگ نرم در عصر منازعات فرهنگی عبارتند از؛ خشونت پرهیزی، امنیتی سازی فضای سیاسی-اجتماعی، سازو کارهای فناوری نرم، اسطوره سازی، کنشگری قدرت‌های کوچک، بنیان گفتمانی، اقناع سازی، هویت سازی، الگوی رفتاری غیرمستقیم، فراگیری و چندبعدی بودن. در عین حال، کارگزاران جنگ نرم مترصد مدیریت اذهان و قلوب هستند و به همین دلیل، آماج تهاجمات نرم آنها معمولاً مسئولین و کارگزاران نظام سیاسی، پایگاه اجتماعی دولت یعنی مردم، و نخبگان فکری و فرهنگی جامعه هستند. فرضیه این مقاله این است که «رهیافت‌های نرم افزاری قدرت با فراهم آوردن بسترهای اطلاعاتی، ناملموس، پیچیده، چند وجهی، افزایش کنشگران و غیره بر خصلت‌های جنگ نرم تاثیرگذار بوده و انواع مختلفی از مخاطبان را مد نظر قرار می دهد».
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Soft War Characteristics in the Modern Times

نویسنده [English]

  • Syed Mohmmad Javad Ghorbi
Researcher of Think Tank Dana
چکیده [English]

The Strategic environments have a direct impact on the reproduction of war Due to the nature of the approaches applied, the origins, the types of instruments and the objectives. Hard power approach has an influence on the reproduction of hard war, semi-hard approach affects the reproduction of the semi-hard power, soft power approach influences the reproduction of the software, and smart power approach has an impact on the Intelligent war. Therefore, this article intends to investigate the impact of the power on the reproduction of the wars and specifically the software impact on the war in terms of the audience, and the character. The effects of soft power approach, such as the nature, nonviolence, social security and the political space, technology, software mechanisms, myth-making, power small agency, related discourse, persuasion, identity, indirect behavior, learning and multidimensionality, on war. At the same time, the officials intend to manage the minds and hearts in the soft war and usually the officials and the agents of the political system, the social status of the people, and the intellectual and cultural elite of society are targets of invasions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Saudi Arabia
  • Yemen's Developments
  • geopolitics
  • Aggressive Realism
  • Regional competition