تبیین سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر نظریه جیمز روزنا (2017-2003)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 گروه روابط بین الملل ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

از دیدگاه جیمز روزنا برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی هر کشور باید به متغیرهایی در سطح داخلی(فرد،نقش،حکومت و جامعه) و در سطح بین المللی(سیستم )توجه نمود. روزنا کشورها را براساس میزان توسعه،رخنه پذیری فرهنگی،قدرت سیاسی،وضعیت اقتصادی و ماهیت ساختار اجتماعی تقسیم بندی می کند.در این پژوهش، تلاش می شود فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ترکیه (بعد از کسب قدرت توسط حزب عدالت و توسعه)، طبق نظریه پیوستگی جیمز روزنا مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش هایی که به سیاست خارجی ترکیه در دهه اخیر پرداخته اند، به نقش و تاثیرگذاری نخبگان و کارگزاران سیاسی در فرایند سیاست خارجی ترکیه توجه کرده یا اینکه سیاست خارجی این کشور را با توجه به متغیر های سیستمی نظام بین الملل تحلیل کرده اند. در هرکدام از پژوهش های انجام شده، یکسری متغیرهایی مکتوم و مغفول واقع شده اند. استفاده از مدل پیوستگی جیمز روزنا برای تبیین سیاست خارجی ترکیه، نکات ضعف پژوهش های فوق را پوشش می دهد. باتوجه به تاثیرپذیری سیاست خارجی از متغیرهای متعدد؛ فرایند سیاستگذاری و تصمیم گیری در ترکیه به عنوان یک کشور جمهوری، تحت تاثیر متغیرهای متکثر است. مفروض این پژوهش عبارتست از اینکه ترکیه کشوری جمهوری، لائیک و با ساختار اجتماعی باز و صنعتی و در حال توسعه می باشد. فرضیه این پژوهش که با متدلوژی تحلیلی و توصیفی انجام شده عبارتست از: طبق مدل پیوستگی روزنا متغیرهای نقش، سیستم، اجتماع، حکومت و فرد مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر سیاستگذاری خارجی ترکیه می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Turkish Foreign Policy by Emphasizing on the Rosenau Theory (2003-2017)

نویسندگان [English]

  • hossien karimifard 1
  • yones afshari 2
  • Ali Rahimi 3
1
2 Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
From the point of view of James Rosenau, in order to analyze and explain foreign policy of each country, the both domestic-level variables (individual, role of government and society) and international level (system) should be considered. Rosenau divides the countries on the basis of development, cultural sensitivity, political power, economic status and the nature of the social structure. In this study, it is tried to examine the process of decision making in foreign policy of Turkey (after taking power by the Party of Justice and Development) according to linkages theory of James Rosenau. Researches that have examined the Turkish foreign policy in recent decade, have paid attention to the impact and role of the political elite and political agents in the process of Turkey's foreign policy; or analyzed foreign policy system of the country regarding to system variables of international organization. In each research done, some variables have been neglected. By using James Rosenau continuity model to explain the foreign policy of Turkey, the Research weaknesses of the above researches are covered. Regarding to effectiveness of the foreign policy from multiple variables, policy-making process and decision making in Turkey as a Republic country is affected by several variables. The assumptions of this study is that Turkey is a republic country and secular with open social structure and industrial and developing. Hypothesis of the present study that is done by analytical and descriptive methodology contains variables of the Role, system, society, government and individual as the most important variables influencing on policy making of Turkey according to Rosenau`s continuity model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Foreign Policy
  • Rosenau theory
  • individual
  • role
  • society
  • International System