بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه و استادیار علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

2 دانشجو

3 کارشناس پزوهش در پژوهشکده جهاد دانشگاهی

چکیده

   هدف پژوهش حاضر، فهم و تفسیر محتوای مفهوم مردم در سخنان دکتر روحانی و دکتر احمدی نژاد در مراسمات 22 بهمن می باشد. سوال اصلی  نحوه ساخت یافتن مفهوم مردم به عنوان سوژه تاریخی و ماهیت رابطه آن با دولت مشروع، در سخنرانی جشن انقلاب می باشد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی جهت مشص نمودن وجوه معنایی متن، سپس قراردادن آنها در قالب کدهای کلیدی و در نهایت کشف و پیوند مقولات برای دست یابی به الگوی ساخته شدن مفهوم مردم در نزد دو رئیس جمهور است. تحقیق حاضر درصدد واکاوی و تبیین مفهوم (مردم) در سخنرانی های روسای جمهور در دو دولت دهم و نهم می باشد. سوال اصلی این است که مفهوم بنیادی مردم در گفتار دو رئیس جمهور از چه ساختی برخوردار بوده و این ساخت چگونه مردم را در شکل گیری تاریخ کلیت ایران به عنوان سوژه تاریخی، وارد صحنه کرده و درباره جایگاه آن مفهوم پردازی می کند. فرضیه مقاله این است که «دکتر احمدی نژاد در برساخت مردم بر ارزش های بصیرت الهی، مقاومت، مظلومیت خلق و عدالت اجتماعی تاکید می کند، در حالی که دکتر روحانی بر حقوق شهروندی، حق نظارت مردم بر دستگاه دولت و آزادی فردی در سطح شخصی و اجتماعی تاکید داشته است.  زمانی که بحث به رابطه مردم و دولت های ملی ارتباط پیدا می کند دکتر احمدی نژاد برای ساخت دادن به مفهوم مردم از یک اجتماع متعهد بهره می برد، در حالی که دکتر روحانی از اجتماع مدنی متکثر قانونی برای ساخت دادن به مفهوم مردم استفاده می کند».
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qualitative Analysis of the Content of People Relationship as a Historical Subject and Government of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Zolfaghari 1
  • Hossein Saber Damirchi 2
  • gasem meshkini 3
1
2
3 reasercher
چکیده [English]

The purpose of this study is to understand and interpret the content of the concept of people in the words of Dr. Rouhani and Dr. Ahmadinejad on Bahman 22 celebration. The main question is how to find out the concept of people as a historical subject and the nature of its relationship with the legitimate government in the speech of the Revolution's celebration. The research methodology uses qualitative content analysis to clarify the semantic meaning aspects of the text, then place them in the form of key codes, and ultimately discover and link the categories to achieve the pattern of constructing the concept of people to the both presidents. The results of the study show that both persons have processed the concept of people , with the difference that Dr Ahmadinejad emphasizes the values of divine insight, resistance, people innocence and social justice, while Dr. Rouhani emphasizes the citizen rights, people right to supervise the government, and individual freedom at the personal and social levels. When the debate relates to the relationship between people and national governments, Dr. Ahmadinejad takes advantage of a committed community to build people concept. While Dr. Rouhani uses a lawful pluralistic civil society to build the concept of people.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: People
  • historical subject
  • committed society
  • Civil Society