ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

طاغوت، اصطلاحی دینی و قرآنی است که ابعادی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. طاغوت به عنوان پدیده‌ای مذموم، تحت شرایطی و در بستری خاص ظهور و بروز می‌یابد و از آنجا که در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها امکان پدیداری آن وجود داشته و تبعات منفی فردی و اجتماعی به همراه دارد، شناخت آن ضروت دارد. قرآن به عنوان «تبیان کل شی»، به بهترین نحو به طاغوت پرداخته و زمینه‌های شکل‌گیری، تبعات و نحوه مبارزه با آن را عرضه کرده است. تحقیق پیش رو با بهره‌گیری از روش اکتشافی به دنبال ایجاد زمینه مناسب بـرای درک بـهـتـر مفهوم طاغوت و چگونگی مواجهه با آن می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Roots, Formation Factors and Outcomes of Tyranny From the Point of View of the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • Masood Pourfaed 1
  • Mohammad Bagheri 2
  • Alireza Naeij
1 Assistant Professor and Researcher in the Islamic Research Institute for Culture and Thought
2 Ph.D. in Political Science, Yasouj University
چکیده [English]

Tyranny is a religious and Qur'an term that consists of individual, social, and also political, economic, and cultural dimensions.  Tyranny appears under certain circumstances and in a particular context as denied phenomenon. And since it was the possibility of its appearance in all times and places and it has negative individual and social consequences, so its familiarity becomes necessary. Qur'an, as the "statement of the whole object", has spoken about Tyranny in the best way and provided the foundation fields, consequences, and ways of dealing with it. This research seeks to create an appropriate context for a better understanding of the concept of Tyranny and way of dealing with it by using exploratory method.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Holy Qur'an
  • Rebellion
  • God’s Sovereignty
  • Tyranny Sovereignty