پیشینه‌شناسی رابطه آزادی اندیشه و ارتداد در اندیشه معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

رابطه آزادی اندیشه و ارتداد بحث نوپایی است که مطالعات نظام‌مندی در این باره انجام نشده است. با این حال می­توان رد پایی از این مطلب را در آثار اندیشمندان اسلامی یافت. پژوهش حاضر با جمع­آوری و جمع­بندی نظرات دوازده تن از اندیشمندان معاصر در باب رفع تنافض ظاهری بین دفاع اسلام از آزادی اندیشه و جعل حکم اعدام برای مرتد، کوشیده است تا پیشینه روشنی از این بحث ارائه دهد. اندیشمندانی که نظرات ایشان در مقاله بررسی شده است به ترتیب الفبا عبارت اند از: ادلبی، ایازی، بنا، جابری، جوادی آملی، سبحانی، سروش، طباطبایی، عوده، مصباح یزدی، مطهری و منتظری. غالب اندیشمندان اسلامی روی این موضوع اتفاق نظر دارند که ارتداد صرف تغییر عقیده نیست، بلکه نوعی اقدام علیه هویت جمعی دین و جرمی سیاسی می­باشد. با این حال برخی از متفکران مزبور حکم اعدام مرتد را به کلی مردود دانسته و اسلام را فاقد آن دانسته­اند. بیان نوآوری هر یک از اندیشمندان مزبور و مقایسه آن با دیگر نظرات از امتیازات تحقیق پیش روست.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Prediction of the Relationship between Freedom of Thought and Apostasy in Contemporary Thought

نویسنده [English]

  • akbar sajedi
Department of Islamic Education, Tabriz University of Medical Sciences
چکیده [English]

The relation between freedom of thought and apostasy is the emerging debate about which no systematic studies have been done. However, one can find a footprint of this issue in the works of Islamic scholars. The present study, by gathering and summarizing the views of twelve contemporary thinkers about removing the apparent marginalization between Islamic defenses of freedom of thought and forging the death sentence for apostate, has tried to provide a clear background to this discussion. The thinkers whose views have been examined in this article are in alphabetical order: Adlibi, Ayazi, Bana, Jaberi, Javadi Amoli, Sobhani, Soroush, Tabatabai, Odeh, Mesbah Yazdi, Motahari and Montazeri. Most Islamic scholars agree that apostasy is not merely a change of opinion, but it is a kind of action against the collective identity of religion and political crime. However, some of these thinkers have rejected the death sentences of the apostate and rejected and believe that Islam doesn’t have it. The expression of the innovations of each of these thinkers and their comparison with other comments is ahead of research privileges.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Background
  • the relation between freedom of thought and apostasy
  • contemporary thought