اقتصاد سیاسی تحریم و تأثیر آن بر ساختارسیاسی تطبیقی دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان

چکیده

درادبیات اقتصاد سیاسی، تحریم به عنوان یکی ازاصلی ترینابزارسیاست خارجی کشورها، همچنان نقش پررنگ خود را درقرن بیست ویکم حفظ کرده و بعنوان یک اهرم فشار قدرتمند از سوی قدرت­های بزرگ علیه سایر کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد. امروزه، تحریم به دلیل کم هزینه بودن نسبت به ابزارنظامی و به عنوان یک جایگزین مناسب، نقش حائزاهمیتی رادرسطح بین الملل ایفا می­کند. اثرات وپیامدهایی که تحریم برساختارهای سیاسی کشورهای تحت تحریم می­گذارد می­تواند به بی ثباتی سیاسی، خشونت، نارضایتی عمومی، تغییر رژیم، شورش وکودتا منجر شود. هدف از تحریم این است کشور تحت تحریم، به تدریج ضعیف وبی ثبات شده ودرنهایت نوع رفتارسیاسی خود را تغییر دهد. فرضیه مقاله این است که به نظرمی رسد تحریم با وجود تأثیرات غیرقابل انکاری که دربی ثبات سازی دولت­های دموکراتیک دارد،‌ دارای تاثیر محدودی در بی ثباتی سیاسی کشورهای غیردمکراتیک دارد. نقش فشار ناشی از تحریم در تغییر رفتار سیاسی کشورهای غیر دموکراتیک بسیار نادر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political economy of the boycott and its impact on the adaptive political structure of democratic and non-democratic states

نویسندگان [English]

  • hossien massodnia 1
  • peyman shaykhmahmdi 2
1 esfahan university
2 university of esfahan
چکیده [English]

In the words of political economy, economic sanctions are one of the instruments of control of countries that are in the interest of the economic and social interests of the dominant countries. The ban as one of the most important foreign policy instruments of the countries has continued to maintain its high profile in the twenty-first century and has become a powerful lever for countries. In pursuit of maintaining the goals and interests of the self-government of the countries under sanctions, the ban is an important role for the international community due to its low cost as a civilian, and as a substitute for civilian aid, it is useful because the military apparatus is both costly and possible. It has the potential to increase political instability, violence, general discontent, regime change, rebellion, and custody. The effects and consequences of the boycott of the political structures of the sanctions countries are visible. It can be pointed out to political instability, violence, general discontent, regime change, rebellion and custody. It is gradually weakened and stabilized, and ultimately leads to a change in political attitude. It seems that sanctions, despite the undeniable effects that the stabilization of democratic states has made, is unimaginable in the case of non-democratic countries. In this sense, the boycott has failed to undermine the political instability of the political structures of its governments. Because governments An undemocratic process that has led to a change in behavior or a
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sanctions
  • sanctions effects
  • political instability
  • economic sanctions
  • undemocratic and democratic countries