گسترش روابط جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی و تأثیرآن بر امنیت ‏ملی جمهوری اسلامی ایران ( با تأکید بر بحران قره‌باغ‎ ‎‏2020‏‏‏‏‏‏ میلادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی

2 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

چکیده

بحران قره باغ بهترین فرصت را برای رژیم صهیونیستی فراهم ساخت تا به بهانه ‏کمک‌های مشاوره‌ای به ارتش آذربایجان حضور عناصر اطلاعاتی خود را در محیط پیرامونی ایران بشدت افزایش دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی روند گسترش رابطه رژیم ‌صهیونیستی ‏با ‌آذربایجان با توجه به بحران قره‌باغ و تاثیرات آن برامنیت ‌ایران می‌باشد. سؤال اصلی مقاله این است که توسعه روابط رژیم صهیونیستی با آذربایجان باتوجه به بحران قره باغ چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه‌ ‏پژوهش این است که گسترش روابط آذربایجان با رژیم صهیونیستی به دلیل افزایش حضور این رژیم در محیط پیرامونی ایران،‌ امنیت ملی ایران را به مخاطره افکنده است. با در نظر گرفتن چارچوب نظری موازنه تهدید‏،‌ آذربایجان ورژیم‌ صهیونیستی به دلیل داشتن درکی یکسان از احساس تهدیدی مشترک به نام ‌ایران، به دنبال این بوده اند تا با این همگرایی توازن تهدید را در برابر ایران برقرار ‌نمایند. روش پژوهش‌توصیفی - تحلیلی است و گردآوری داده‌ها نیزمبتنی‌‌برمنابع کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده است 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The expansion of relations of Republic of Azerbaijan and the regime and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran(with the emphasis on the 2020 Nagorno-Karabakh crisis)

نویسندگان [English]

  • abdolmajid seifi 1
  • Amirrez Hasanvand 2
1 Faculty member
2 Master's student of Ayatollah ozma Boroujerdi University
چکیده [English]

The Nagorno-Karabakh crisis provided the best opportunity for Zionist regime to greatly increase the presence of its intelligence elements in the peripheral environment of Iran under the pretext of providing advisory assistance to Azerbaijani army. The main goal of this research is to examine the process of expanding the relationship between Zionist regime and Azerbaijan with regard to the Nagorno-Karabakh crisis and its effects on the security of Iran. The main question of the research is, what are the effects of the development of relations between Zionist regime and Azerbaijan regarding the Nagorno-Karabakh crisis on Iran's security? The research hypothesis is that the expansion of Azerbaijan's relations with Zionist regime has endangered Iran's national security due to the increased presence of this regime in Iran's peripheral environment. Feeling a common threat in the name of Iran, they have sought to create balance of threat against Iran with this convergence. The research method is descriptive-analytical and data collection was based on library and internet sources. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Republic of Azerbaijan
  • Zionist regime
  • Karabakh
  • National security
  • Environmental environment
  • balance
آزادپور، محمدنادر. (1401). تأثیر عوامل و بازیگران فراملی در روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل. پژوهش ملل، 7 (74)، 27-.7
آل آقا، پیمان. (1400). همگرایی و واگرایی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از منظر سازه انگاری الکساندر ونت. مطالعات منافع ملی، 6 (2)، 129-113.
آل آقا، پیمان. (1399). تأثیر مؤلفه‌های هویتی بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، رشته علوم سیاسی - مطالعات منطقه‌ای.
اکبری، حسین. (1399). روابط اسرائیل ‏با آذربایجان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. دانش تفسیر سیاسی، 2 (7)، 169-142.
الهی نیا، میلاد. (1401). پیامدهای امنیتی بحران قره‌باغ برامنیت جمهوری اسلامی ایران. دانشنامه علوم سیاسی، 2 (6)، 47-26.
امیدی، علی و خیری، مصطفی. (1395). تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران. مطالعات راهبردی، 13 (73)، 158-163.
امیری، علی. (1400). جمهوری‌آذربایجان درجنگ دوم قراباغ-  اهداف و پیامدهای ژئوپلیتیکی. رسانه ‏بین الملل، 6 (7)، 57-29.
پریزاد، رضا و میرحسینی، محمد. (1400). بحران قره‌باغ و پیامدهای آن برجمهوری اسلامی ایران. دانشنامه علوم سیاسی، 2 (5)، 30-1.
حسینی عتیق، سید یاسر. (1399). نقش اسرائیل در افزایش تضادهای سیاسی ایران و آذربایجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.‏‏‏‏ دانشگاه تهران، پردیس‌های منطقه‌ای - پردیس بین‌المللی ارس.
خدرویسی، صادق. (1398). سیاست خارجی پیرامونی اسرائیل در قفقاز-مطالعه موردی آذربایجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، رشته علوم سیاسی- روابط بین‌الملل.
دستجردی، حسن. (1399). حضور اسراییل در قفقاز و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با کاربرد نظریه بازی‌ها). جغرافیای سیاسی، 19 (77)، 80-59.
رجبی، محمد. (1400). تهدیدات مناقشه قره‌باغ برامنیتِ مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران. علوم وفنون مرزی، 10 (37)، 234-203.
سردشتی، بهمن. (1399). تأثیرات همکاری‌های رژیم صهیونیستی و آذربایجان و تأثیرات آن بر ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی فرهمند- لاریجان، رشته علوم سیاسی- روابط بین‌الملل.
شفیعی، عباس. (1401). بررسی روابط سیاسی– امنیتی جمهوری آذربایجان واسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. جامعه شناسی سیاسی ایران، 5 (19)، 198-180.
عابدی اردکانی، محمد. (1401). تهدیدات نظامی امنیتی رژیم صهیونیستی علیه ایران و راه‌کارهای ثبات‌بخش. آفاق امنیت، 15 (54)، 175-131.
قاسمی، مصطفی. (1401). بررسی دلایل اهمیت کشورآذربایجان برای جمهوری اسلامی ایران. مطالعات بین‌المللی، 19 (72)، 179-157.
کلانتری، فتح‌الله. (1399). اولویت‌بندی تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران از راه قفقاز جنوبی: راهبردها و راهکارها. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 13 (50)، 644-623.
محبوبی، قربانعلی. (1400). روابط اسرائیل و آذربایجان وتأثیر آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات سیاسی، 13 (51)، 178-159.
مختاری، عبدالله. (1399). ابعاد نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان از  منظر تأثیرگذاری برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. امنیت ملی، 10 (37)، 150-127.
مومنی، مجیدرضا. (1398). تقابل ایران و رژیم‌صهیونیستی و تأثیر آن بر گسترش روابط سیاسی-امنیتی رژیم صهیونیستی و آذربایجان. مطالعات بین‌المللی، 10 (37)، 431- 415.
نجفی سیار، رحمان. (1400). آثار و پیامدهای توافق نامه آتش بس بحران 2020 قره باغ بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران. روابط خارجی، 13 (51)، 532-499.
Asatryan, Vahan, Murman, Margvelashvili, Jeyhun, Veliyev. (2015).  Energy security in the South Caucasus: views from the region , FRIED, p.‏‏‏‏5-8
Mohamadi، masume. (2022). The political and security situation in the South Caucasus and the challenges ahead. Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studis Institutes.‏‏ Vol.‏‏‏‏ 17, No2, pp47-60.‏
Snyder, Glenn H.‏‏‏‏ (1990).‏‏ Alliance Theory: A Neorealist First Cut.‏‏‏‏ in Journal of International Affairs.‏‏‏‏ 44 (1).
Shirinov, Rashad. (2020). Azerbaijan’s Foreign Policy: Seeking a Balance. Caucasus Analytical Digest No.‏‏‏‏ 37, 29 March 2012.‏‏‏‏
Makili،Aliyev,Kamal. (2019). Azerbaijan’s Foreign Policy:Between East and West. istituto affari internazionali.‏‏‏‏
Walt, Stephen M.‏‏‏‏ (1985).‏‏ Alliance Formation and Balance of World Power.‏‏‏‏ International Security, 9(4)
Waltz, Kenneth. (2000).‏‏ Structural Realism after the Cold War.‏‏‏‏ International Security.‏‏‏‏ Vol,25.‏‏‏‏ No, 1 (Summer 2000)‏.