جهانی شدن فرهنگی و چالش‌های سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل اسناد بالادستی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سیاست‌گذاری فرهنگی به معنای خط‌مشی‌های فرهنگی، تدابیر و راهکارهایی برای حمایت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی است و عوامل مختلفی بر آن تأثیرگذار است. یکی از مهم‌ترین عوامل، جهانی‌شدن و پیامدهای آن است که همه ابعاد جوامع را نیز تحت تأثیر تحولات محیط جهانی خود قرار می‌دهد. از ابعاد مهم جهانی شدن بعد فرهنگی آن است که با تولید مشترک محصولات و به دنبال آن مصرف‌های مشترک فرهنگی از سویی انتخاب‌های متعددی را پیش روی مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و از سویی دیگر این هم‌گرایی مداوم فرهنگ‌ها منجر به فرسوده شدن فرهنگ‌های ملی و بومی می‌گردد. از این‌رو کشورها در قالب سیاستگذاری فرهنگی واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند که در یک دسته‌بندی می‌تواند شامل گفتمان پیشگیری، مقاومت و توسعه‌ای باشد. کشوری مانند ایران که در شرایط موضع‌گیری با نظام و قدرت سرمایه‌داری است، نشان دادن نوع واکنش آن در مقابل فرهنگ مسلط جهانی بسیار بااهمیت است که در سیاستگذاری فرهنگی ظهور پیدا می‌کند. لذا در این مطالعه در پی بررسی تأثیر چالش‌های جهانی شدن بر سیاستگذاری فرهنگی و الگوی حاکم بر آن با روش تحلیل محتوای کیفی اسناد بالادستی هستیم. در مجموع 93 کد اولیه استخراج و 3 مضمون اصلی، 5 مقوله و 10 زیرمقوله شناسایی گردید. نتایج نشان می‌دهد که با وجود توجه به فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی و لزوم احیای آن‌ها (رویکرد پیشگیرانه) و هم‌چنین مباحث درون‌زایی و برون‌گرایی تولید و مصرف محصولات فرهنگی (رویکرد مقاومتی) در اسناد بالادستی، سیاست‌های نوع توسعه‌ای بیش از انواع دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural globalization and cultural policy challenges in the Islamic Republic of Iran (Analysis of upstream documents)

نویسنده [English]

  • Fatemeh Derakhshan
Ph.D. in Cultural Sociology, Department of Sociology, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Cultural policy means cultural policies, measures and solutions to support and develop cultural activities and various factors influence it. One of the most important factors is globalization and its consequences, which affects all dimensions of societies under the influence of changes in their global environment. One of the important aspects of globalization is the cultural dimension, which, with the joint production of products and following that, joint cultural consumption, on the one hand, presents many choices to consumers, and on the other hand, this continuous convergence of cultures. It leads to the wear and tear of national and local cultures. Therefore, countries show different reactions in the form of cultural policies, which in one category can include prevention, resistance and development discourse. For a country like Iran, which is in a situation of taking a stand with the capitalist system and power, it is very important to show the type of reaction it has in front of the dominant global culture that emerges in cultural politics. Therefore, in this study, we seek to investigate the impact of globalization challenges on cultural policy and its governing model with the method of qualitative content analysis of upstream documents. The results show that despite paying attention to Iranian-Islamic culture and identity and the need to revive them (preventive approach) and also the issues of endogeneity and externalization of the production and consumption of cultural products (resistance approach) in upstream documents, politics Development types are more than other types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • cultural globalization
  • cultural policy
  • resistance culture
  • document analysis
انتظاری، علی. (1389). قطبی شدن به منزله جایگزینی برای مفهوم جهانی شدن. سیاست، 12 (83)، 158-129
انتظاری، علی، درخشان، فاطمه. (1396). اقتصاد فرهنگ و اقتصاد مقاومتی؛ بررسی نقش تولید و مصرف فرهنگی. همایش جامعه، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی.
باقری فرد، محمد حسین، توکلی، عبدالله، الوانی، سید مهدی. (1394). سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی. علمی پژوهشی حکومت اسلامی، (74)، 173-206
پهلوان، چنگیز. (1390). فرهنگ ­شناسی، گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن. تهران، پیام امروز.
تراسبی، دیوید. (1397). اقتصاد و فرهنگ. ترجمه کاظم فرهادی، تهران، نی.
رابرتسون، رونالد. (1393). جهانی شدن: تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی. ترجمه کمال پولادی، تهران: ثالث.
رشیدپور، علی و همکاران. (1399). اقتصاد فرهنگ و جهانی­شدن: مفاهیم و نظریه­‌ها. تهران، مرکز ملی جهانی­ شدن.
فلیک، اووه. (1401). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی، تهران: نی.
کانکلینی، نستور گارسیا. (1381). گزینه­ های سیاست فرهنگی در عرصه جهانی شدن. ترجمه مصطفی اسلامیه، گزارش جهانی فرهنگ، تهران: مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو.
گال، مردیت، بورگ، والتر، گال، جویس. (1401). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. ترجمه جمعی از مولفان: تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
گل­محمدی، ولی. (1396). جهانی­شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نی.
گیدنز، آنتونی. (1399). ‏‫پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ م‍درن‍ی‍ت‌. ترجمه محسن ثلاثی، تهران، مرکز.
والرشتاین، امانوئل. (1394). سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر). ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نی.
Alasuutari, Pertti, Kangas, Anita. (2020). The global spread of the concept of cultural policy, Poetics, 82 (2020): 1-13.
Elo, Satu, Kynga, Helvi. (2008). The qualitative content analysis process, Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115
European Commission. (2023). Cultural Goods definition: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/prohibitions-and-restrictions/cultural-goods.
Evans, Graeme. (2001). Cultural Planning: An Urban Renaissance? London: Routledge.
McGuigan, Jim. (2004). Rethinking Cultural Policy, McGraw-Hill Education (UK).
Musaev, Odil, Ruziyeva, Rukhsora, Muhammadiyeva, Oynisa. (2020). The Role Of Public Control In Improving The System Of Public Administration, European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7 (2): 370-378.
Palgrave, Paul. (2006). Critical Theories of Globalization.134 176Hayden, Patrick.
Silva, GT. (2015). UNESCO and the coining of cultural policy. 10th International Conference in Interpretive Policy Analysis, 8 – 10. 
Steger, Manfred; James, Paul. (2019). Gllobalization Matters: Engaging the Global in Unsettled Times, Cambridge: Cambridge University.
Stommel M, Wills CE. (2004). Clinical research: concepts and principles for advanced practice nurses. Philadelphia. Lippincott Williams and Wilkins.
Woodley, Daniel. (2017). Globalization and Capitalist Geopolitics, New York: Taylor & Francis.