تهدیدات و فرصت‌های راهبرد کلان آمریکا (در دوره جو بایدن) در غرب آسیا بر مدیریت راهبردی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر سیاسی و دانش آموخته‌ی دکتری علوم سیاسی ( گرایش مسائل ایران)، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران.

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، واحد ایلام ، دانشگاه ازاد اسلامی ، ایلام ، ایران

3 استاد یار و عضو هیات علمی گروه مدیریت ، دانشگاه ایلام ، ایلام ، ایران

چکیده

تأثیر تغییر استراتژی هژمون برتر در منطقه‌ غرب آسیا و تغییر قواعد و زمین بازی، مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار بر محیط امنیتی– سیاسی ایران است. سؤال اصلی این پژوهش این است که راهبرد ایالات‌متحده در دوره بایدن در منطقه غرب آسیا چیست و چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ به نظر می‌رسد که استراتژی بایدن در قبال ایران از موازنه سازی مستقیم به موازنه از راه دور تغییر یافته است. این استراتژی نیز موجد فرصت‌هایی نظیر آزادی عمل بیشتر ایران و باز گذاشتن دست این کشور در محور تحت نفوذ خود و تهدیدات همچون انزوای بیشتر ایران در منطقه نفوذش با توجه به متحدشدن کشورهای عرب منطقه با اسرائیل (برنامه صلح ابراهیم) خواهد بود. واگذاری منطقه غرب آسیا به متحدین منطقه و نظارت کیفی بر آن و اولویت دادن به مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران مهم‌ترین استراتژی دولت بایدن در منطقه است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده و شیوه‌ی جمع آوری داده‌ها  به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع معتبر اینترنیتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threats and Opportunities of America's Grand Strategy (in the era of Joe Biden) in West Asia on the Strategic Management of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohsen jamshidi 1
  • sara fallahi 2
  • mohamad aidi 3
1 Political researcher and PhD student in political science (Iranian issues), Islamic Azad University, Kermanshah branch, Iran.
2 Assistant professor of Political Science, Department of Political Science, Islamic Azad University, Ilam Branch, Iran
3 Assistant professor, management department, Ilam University, Iran
چکیده [English]

The effect of changing the strategy of the dominant hegemon in the West Asian region and changing the rules and the playing field is an important and influential issue on Iran's security-political environment. The main question of this research is what is the strategy of the United States in the period of Biden in the West Asian region and what effect does it have on Iran's national security? It seems that Biden's strategy towards Iran has changed from direct balancing to Offshore balancing. This strategy will also create opportunities such as Iran's greater freedom of action and leaving the country's hands free in the axis under its influence, and threats such as Iran's further isolation in its area of influence due to the unification of the Arab countries in the region with Israel (Ibrahim Peace Program). Handing over the West Asian region to regional allies and qualitatively monitoring it and prioritizing the fight against Iran's nuclear program is the most important strategy of the Biden government in the region. The current research was carried out with a descriptive-analytical approach and the method of data collection was library and using reliable internet sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East region
  • balancing
  • remote control
  • axis under influence
  • liberal internationalism
احمدی خوی، امیررضا. متقی، ابراهیم و نیاکویی، سید امیر. (1397). آرمانه‌ای راهبردی و عمل‌گرایی تاکتیکی در سیاست خاورمیانه‌ای ایران. ژئوپلیتیک، 14 (1)، 112-82.
امینی، سروش. (1397). نسبت دگرگونی‌های منطقه‌ی غرب آسیا با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 8 (2)، 120-95.
پیر محمدی، سعید. نیاکویی، سید امیر و سیمبر، رضا. (1400). نقش بازیگران مسلح غیردولتی در سیاست‌گذاری ایران، ترکیه و عربستان سعودی در خاورمیانه. سیاست‌گذاری عمومی، 7 (3)، 211-193.
حسن خانی، محمد و محمدی سیرت، حسین. (1395). تأثیر ایدئولوژی بر منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره). پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 6 (4)، 117-91.
جمشیدی، محسن و سعیدی نژاد، حمیدرضا. (1399). بین‌الملل گرایی تهاجمی ایالات‌متحده و طرح معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این تئوری در منطقه غرب آسیا. امنیت ملی، 10 (37)، 278-249.
جمشیدی، محسن و سعیدی نژاد، حمیدرضا. (1400). نظم نوین جهانی و رویکرد ایدئولوژیکی – امنیتی جمهوری اسلامی ایران) طرح معمای امنیتی دفاع– تهاجم و قدرت نرم این کشور در منطقه تحت نفوذ. سیاست دفاعی، 30 (117)، 217-195.
رادفر، فیروزه و دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (1399). سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران. مطالعات راهبردی، 23 (4)، 252-225.
سلیمانی پور لک، فاطمه. (1400). خروج امریکا از افغانستان، بازتاب استراتژی باز موازنه. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 13 (2). 258-233.
کاویانی راد، مراد. قنبر لو، عبدالله و دلالت، مراد. (1396). تأثیر رویکرد پاسیفیک محور ایالات‌متحده به امنیت جنوب غرب آسیا (تأکید بر امنیت جمهوری اسلامی ایران). ژئوپلیتیک، 13 (1)، 72-31.
قادری کنگاوری، روح‌الله. (1397). نقش مستشاری جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت منطقه‌ای. آفاق امنیت، 11 (40)، 37-5.
صادقی، سید شمس‌الدین و نادری، مسعود. (1395). تحلیل ابعاد امنیت دولت در ایران قرن بیست و یکم. دولت پژوهی، 2 (5)، 202-165.
مسعودی، حیدر علی. (1399). جو بایدن و رمزگان عملیاتی در حوزه سیاست خارجی. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، زمستان، 12 (2)، 122-95.
موسوی، سید حسین. (1386). امنیت منطقه‌ای و کارکرد رژیم اعتمادسازی. تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، (7)، 98-79.
Ayesh, M. (2020). Arabic press review: Saudi Arabia plans new militia in Syria. Middle East Eye.
Biden, J., Joseph, R. (2020). Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
Biden, J., Joseph, R. (2021). The Power of America’s Example: The Biden Plan for Leading the Democratic World to Meet the Challenges of the 21st Century, https://joebiden.com/americanleadership
Blinken, A.J. (2016). Multilateral Diplomacy in the Modern World: A Conversation with Tony Blinken, https://www.cfr.org/event/multilateral-diplomacy-modern-world-conversation-tony-blinken
Burns, W. (2019). The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal, New York: Random House.
Clemons, S. (2016). The Biden Doctrine: Has the vice president made a lasting contribution in foreign.
Cambanis, T., Wahid, H.M., E, D., Ghaddar, S., Lund, A., Mansour, R., (2019). Hybrid Actors: Armed Groups and State Fragmentation in the Middle East. New York, The Century Foundation.
Kupchan, C. A. (2020). Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World, New York: Oxford University Press.
Kornbluth, J. (2019). Militias in the Middle East and North Africa: It’s the governance, stupid, The Brookings Institution.
Ikenberry, G. J. (2018). The End of Liberal International Order? International Affairs, 94(1).
Jahn, B. (2013). Liberal Internationalism: Theory, History, Practice, New York: Palgrave Macmillan.
Jain, A., Pascal, A. (2020). Alliances First: Joe Biden’s Historic Opportunity to Reshape Global Order, The National Interest.
Ikenberry, G., Kupchan, C. (2004). Liberal Realism: The Foundations of a Democratic Foreign Policy, The National Interest.
Larison, D. (2020). Tony Blinken: The Good, the Bad, and Potentially Ugly, https://responsiblestatecraft.org/2020/11/23/tony-blinken-the-good-the-bad-and-potentially-ugly.
Sullivan, J. (2019). What Donald Trump and Dick Cheney Got Wrong About America, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/01/yes-america-can-still-lead-the-world/576427
Gardner, A.L. (2020). Stars with Stripes: The Essential Partnership between the European Union and the United States, London: Palgrave Macmillan.
Nye, J., Joseph, S. (2020). Can Joe Biden’s America Be Trusted?, Dec 4, 2020. https://www.projectsyndicate.org/commentary/can-joe-biden-restore-trust-in-america-by-joseph-s-nye-2020-12
Roblin, S. (2019). Chinese Drones Are Going to War All Over the Middle East and Africa, National Interest.
United States Institute of Peace. (2020). Biden Foreign Policy Team on Iran, https://www.usip.org/events/joe-bidens-tough-challenges-iran