علل پایداری بحران‌های جهان اسلام از زمان شکل‌گیری بیداری اسلامی تا کنون (مطالعه موردی بحرین، عراق، سوریه، اردن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر اندیشه سیاسی

چکیده

بیش از یک دهه از بهار اسلامی یا بیداری اسلامی (2023-2011) در غرب آسیا می‌گذرد، اما این منطقه همچنان با بحران‌هایی روبرو است و می‌توان اذعان نمود که بحران‌ها همواره یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌های این منطقه است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش می‌باشند که چرا بحران‌های جهان اسلام با گذشت یک دهه از بیداری اسلامی هنوز ادامه دارد؟ فرضیه مقاله این است که عدم تمایل دولت‌ها به تغییرات سیستمی قدرت منجر به گسترش بحران‌های جهان اسلام از زمان شکل گیری بیداری اسلامی تا کنون (در چهار کشور) شده است. نتیجه کلی مقاله نشان می‌دهد آنچه باعث شده بحران‌ها بیش از ده سال در منطقه پایدار باشند، عدم تغییرات دگرگون کننده‌ای در روابط دولت و جامعه می‌باشد. در واقع مشکلات اجتماعی که منجر به بحران‌های گسترده در منطقه شده، هنوز در بیشتر کشورها وجود دارد و از طرف دیگر دولت‌ها نمی‌خواهد قدرت خود را با مردم تقسیم کنند و این سیر تحولات فراخوان‌هایی برای بحران‌های اجتماعی در این منطقه فراهم کرده است. شیوه جمع‌آوری داده‌ّها به صورت کتابخانه‌ای، استفاده از مجلات تخصصی و منابع معتبر اینترنتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causes of the stability of the crises in the Islamic world since the formation of the Islamic awakening until now (case study of Bahrain, Iraq, Syria, Jordan)

نویسندگان [English]

  • Arash Saeedi Rad 1
  • Mohammahmehai mirjalili 2
1 1 Master of Regional Studies, Yazd University, Yazd,
2 PhD in political science and political thought researcher
چکیده [English]

A decade has passed since the Arab Spring or Islamic Awakening (2011-2023) in West Asia, but this region is still facing social crises, and it can be acknowledged that crises are always one of the most serious challenges facing the governments of this region. This article with a descriptive-analytical method seeks to answer the question of why the crises of the Islamic world are still going on after a decade of Islamic awakening? The hypothesis of the article is that the unwillingness of governments to change the system of power has led to the spread of crises in the Islamic world since the formation of the Islamic awakening until now (in four countries). The general result of the article shows that what has caused social crises to be stable in the region for more than ten years is the lack of transformative changes in the relations between the government and the society. Social problems that have led to widespread crises in the region still exist in most countries besides, governments do not want to share their power with the people, and this course of developments has provided calls for social crises in this region. The method of data collection was library, using specialized magazines and reliable internet sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • West Asia
  • social crises
  • Arab Spring
  • Islamic awakening
  • Islamic world
  • Coronavirus
آرامش، علی و عابدی اردکانی، محمد. (1395). بررسی مقایسه‌ای سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال تحولات بحرین (2011-2016). پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
دارابی، علی. (1399). النهضه و فرایند بیداری اسلامی در تونس؛ از اسلام‌گرایی در مبارزه تا تجربه عملی حکومت‌داری. مطالعات بیداری اسلامی، 19 (1)، 139-111.
زرقانی، سیدهادی. (1391). سنجش و رتبه‌بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام. جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، 1(2)، 1-26. doi: 10.22070/iws.2012.30
زرقانی، سید هادی و علمدار، اسماعیل. (1398). تحلیل بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در دهه گذشته (مطالعه موردی جنوب غرب آسیا و شمال افریقا). مطالعات سیاسی جهان اسلام، 8(1)، 150-125. doi: 10.30479/psiw.2019.9388.2360.
ستوده، محمد. (1392). موانع و فرصت‌های همگرایی در جهان اسلام. قم؛ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
سعیدی راد، آرش. اسماعیلی، مجتبی و اله اکبری بنده قرائی، علی‌محمد. (1401). چرایی تداوم دولت درمانده در منطقه منا از بهار عربی تا کرونا ویروس. مطالعات بین‌المللی، 18(4)، 43-64. doi: 10.22034/isj.2022.310564.1633
خدابخشی، لیلا. (1400). بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه‌حل‌های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها). مطالعات بین‌المللی، 18 (1)، 45-62. doi: 10.22034/isj.2021.252186.1233
علی‌اصغری، محمد اقبال. (1400). بررسی علل و ابعاد امنیتی شدن ناآرامی‌های اجتماعى. مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری، 13(3)، 109-137.
Adraoui, M. (2021). How the Arab Spring changed the Middle East and North Africa forever, https://theconversation.com/how-the-arab-spring-changed-the-middle-east-and-north-africa-forever-16139
Arab Barometer, V. (2019). Iraq Country Report (Arab Barometer: Princeton), 7
Ali, Z. (2019). Iraqis demand a country. Middle East Report, vol. 292, no. 3, Fall/Winter.
Al Jazeera. (2018). Iraq: Election results within two days. turnout at record low, https://www.aljazeera.com/news/2018/5/13/iraq-election-results-within-two-days-turnout-at-record-low
Al Jazeera. (2018). Jordan protests: What you should know. Al Jazeera, 4 June 2018.
Al Jazeera. (2019). Jordan teachers end four-week strike in pay deal with government, 6 Oct.
Barany, Z. (2020). Foreign contract soldiers in the Gulf. Carnegie Middle East Center, Gross and Ghafar.
Barbuscia, D. (2018). Bahrain promised $10 billion of support from Gulf neighbours. Reuters, 4 Oct.
Devarajan, S., Ianchovichina, E. (2017). A Broken Social Contract, Not High Inequality, Led to the Arab Spring, Review. of Income and Wealth, Series 64, No. S1.
El Yaakoubi, A. (2020). Renewed unrest grips Bahrain after authorities execute activists. Reuters, 29 July.
Friedman, B. (2012). Battle for Bahrain: What one uprising meant for the Gulf states and Iran. World Affairs, vol. 174, no. 6, pp. 74–84.
Freedom, H. (2021). Freedom in the world 2021: Bahrain
Hassan, F., Rubin, A. J. (2019). Iraq’s new election law draws much criticism and few cheers. New York Times.
Hartnett, A. S. (2016). Can Jordan’s new prime minister reform the government?. Washington Post.
Herb, M. (1990). All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern Monarchies.
HRW. (2020). Iraq: lethal force used against protestors, 10 Oct.
Ibrahim, A. (2020). Mustafa al-Kadhimi ends Iraq deadlock but new PM faces hurdles. Al Jazeera.
Kasbarian, S., Mabon, S. (2016). Contested spaces and sectarian narratives in post-uprising Bahrain. Global Discourse, vol. 6, no. 4.
Raz, D. (2019). Youth in Middle East and North Africa (Arab Barometer: Princeton), pp. 8–10.
RAID KHAN, A., ASIF, S. (2019). ARAB SPRING FAILURE: A CASE STUDY OF EGYPT AND SYRIA, LIBERAL ARTS AND SOCIAL SCIENCES INTERNATIONAL JOURNAL LASSIJ.
Schwedler, J. (2018). Routines and ruptures in anti-Israeli protests in Jordan, eds F. Volpi and J. M. Jasper, Microfoundations of the Arab Uprisings. Mapping Interactions between Regimes and Protesters Amsterdam University Press: Amsterdam.
Middle East Eye. (2019). Key Bahrain activists not among hundreds having citizenship restored.
Middle East Eye. (2020). Coronavirus: Bahrain to pay private sector salaries for three months, 8 Apr.
Murdock, H. (2020). Coronavirus is “break, not defeat”, Iraqi activists say, Voice of America.
Obeidat, S. (2016). Jordan’s 2016 constitutional amendments: A return to absolute monarchy?, ConstitutionNet, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 27 May 2016.
United Nations. (2021). Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects, https://population.un.org/wpp/DataQuery
Saeedi Rad, A., Esmaili, M., Allakbaribanghoraey, A. (2022). The Whys and Wherefores of the Continuation of Failed States in MENA: From Arab Spring to Coronavirus Disease. International Studies Journal (ISJ), 18(4), 43-64. doi: 10.22034/isj.2022.310564.1633
Van Heuvelen, B., Lando, B. (2021). Oil revenues crash, dragging Iraq deeper into crisis. Iraq Oil Report.
World Bank. (2021). Building for Peace: Reconstruction for Security, Equity, and Sustainable Peace in MENA, https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/womenpeace
World Bank. (2021). Unemployment and youth unemployment in the Middle East and North Africa, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS
World Bank. (2022). Lebanon is in the midst of economic. financial and social hardship, situation could get worse, Press release