بررسی بسترهای شکل گیری بحران در سوریه از منظر نظریه محرومیت نسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته ارشد علوم سیاسی،دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره).

3 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

منطقه خاورمیانه با موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه همواره برای قدرت‌های بزرگ حائز اهمیت بوده است، همچنین کشورهای این منطقه نیز مهد بحران های مهم منطقه‌ای و زمینه‌های تنازع آن را به طور مداوم فراهم نموده‌اند. کشور سوریه به عنوان یک بازیگر خاورمیانه‌ای و موقعیت استراتژیکی ویژه که در اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا نقطه‌ی حساس محسوب می‌شود با دارا بودن موقعیت داخلی خاص اعم از تنوع قومی، نژادی و مذهبی این کشور را مستعد بروز بحران‌های قومی، مذهبی و نژادی قرار داده و کوچک‌ترین بی‌ثباتی سیاسی در این کشور به یک بحران عظیم ختم خواهد شد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که بسترهای شکل‌گیری بحران در سوریه چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه بررسی شده است که توزیع متفاوت قدرت سیاسی و منابع اقتصادی در بخش‌های اقلیت و اکثریت جامعه سوریه باعث بروز تعارض گردیده است که بر اساس چارچوب نظری محرومیت نسبی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the foundations of the crisis in Syria from the perspective of the theory of relative deprivation.

نویسندگان [English]

  • Hassan Reza Aryairad 1
  • Raziyeh shojaei 2
  • Reza Shakeri 3
1 PhD in Political Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran
2 National elite foundation
3 Master of International Relations, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Middle East region, with its special geopolitical position, has always been important for the great powers, and the countries of this region have also continuously provided the cradle of important regional crises and conflicts. Syria, as a Middle East actor and a special strategic position that is considered a sensitive point in the connection of the three continents of Asia, Europe and Africa, with a special internal situation, including ethnic, racial and religious diversity, makes this country prone to crises. ethnic, religious and racial, and the smallest political instability in this country will end in a huge crisis.This research, using the analytical descriptive method, seeks to answer the question, what were the foundations of the crisis in Syria? In response to this question, the hypothesis has been investigated that the different distribution of political power and economic resources in the minority and majority sectors. Syrian society has caused a conflict which is analyzed based on the theoretical framework of relative deprivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: ethnic and religious minorities
  • ethnic and religious majority
  • Syrian crisis
  • relative deprivation
  • crisis of political legitimacy in Syria
امامی، محمد علی. (1391). سیاست و حکومت در سوریه. تهران؛ انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
امامی، محمد علی. (1376). سیاست و حکومت در سوریه. تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
سام دلیری، کاظم. (1382). سنجش محرومیت نسبی در نظریه تد رابرت‌گر. مطالعات راهبردی، 6(4)، 829-813.
سردار نیا، خلیل الله. کیانی، فائزه. (1395). تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف های اجتماعی. جامعه شناسی جهان اسلام، 4(8)، 132-111.
سالاری، محمد. (1393). محیط امنیتی رژیم صهیونیستی بعد از ظهور دولت‌های جدید عربی. مطالعات منطقه‌ای آمریکا شناسی اسراییل شناسی، 15(53)، 148-123.
کامروا ، مهران. (1391). خاورمیانه‌ی معاصر. ترجمه‌ی محمد باقر قالیباف و سید موسی‌پور محمدی، تهران: انتشارات قومس.
 
Abu Fadel, Z. (2011). Sectarianism dominates the movment against Syria`s government.  The Arab American News, At: http://www.arabamericannews.com
Al-Ayed, A. (2015). Jihadists and the Syrian Tribes: Transient Hegemony and Chronic Dilemmas. Retrieved from, http:// www.arab-reform. Net
Antoun, T. R., Quataert, D. (1991). Syria: Society, Calture, and polity. New Yourk: State University of new yourk.
Ayhan, V. (2011). The social opposition Movment in Syria: The Assad Regime in the context of Reform and Revolution. Alternative politics, Vol .3, No, 3. pp. 433-454.
BAR, S. (2006). Bashir`s Syria: The Regime and its Strategic Worldview. Institute for policy and strategy, Retrieved from http: // www. Herzliyaconference . org .
Carnegie. (2012). The Kurdish Democratic Party in Syria ( al-parti). Carnegie Middle Easte center, http: // carnegieendowment. Org.
Syria،”,at:www.statesman.com/News/nation/ Israel- Anticipates- Chang- In- Syria .
Hinnebuch, A.R. (2003). Syria under the Ba’th: state Formation in a Fragment society. The Arab studies Quarterly. Vol. 4, No 3, pp 177-199 .
Kaplan, S. D. (2008). Fixing Fragile State: A New Paradigm for  Development. Westport: Preager Security International Retrieved from http: // www.odi.org. 
Kedar, M. (2005).  Assad in search of legitimacy.  UK: Sassex Academic Prees.
Khatib, L. (2011). Islamic and Islamist Revivalism in Syria: The Rise and fal of secularism in Baathist. Londen : Rotl edge Politication.
King, S.J. (2009). The Authoritarianism in the Middle East and North Africa. India: Indiana University Press.
Levertti, F.L. (2005). Inheriting Syria: Bashar`s Trial by Fire. USA; the Brooking Institution Press.   
Milson, M. (1973). society and political in the Arab world. New Yourk Humanitiespress.
Porat , L. (2010). The Syrian Muslim Broth hood and the Assad Regime. Middle Eeast Brief . crown center for Middle Eeast Studies, Brandies University.