اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود علیپور گرجی

علوم سیاسی استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

abru.ac.ir/profile/51
alipou_mg558yahoo.com
0000-0002-2356-0786

سردبیر

دکتر غلامرضا بهروز ی لک

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

kms.bou.ac.ir/professor/blak/
behroozlakgmail.com
0000-0001-8843-2294

دبیر تخصصی

دکتر مهدی محمدنیا

مطالعات استراتژیک استاد یار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

abru.ac.ir/profile/119
mahdi.mniayahoo.com
09021002044
0000-0002-0381-6756

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد بخشایش اردستانی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ahm.bakhshayeshi_ardestaniiauctb.ac.ir
0000-0003-0214-9565

h-index: 1  

دکتر حبیب اله بابایی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

habz109gmail.com

دکتر ناصر پورحسن

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

abru.ac.ir/profile/55
na.pourhassanabru.ac.ir
0000-0003-3725-930X

دکتر غلامرضا تاج بخش

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی-دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی ره

abru.ac.ir/profile/74
tajbakhsh_gryahoo.com
0000-0002-1155-8857

h-index: 4  

دکتر محمدرضا حاتمی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور-تهران

ensani.ir/fa/article/author/42207
m.hatamipnu.ac.ir

دکتر رشید رکابیان

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمب بروجردی(ره)

abru.ac.ir/profile/123
ra.recabiangmail.com
0000-0003-4887-6434

دکتر محمد ستوده ارانی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل و عضو هیات علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

kms.bou.ac.ir/professor/sotudeh/
m.sotode43gmail.com
0009-0008-2906-7731

دکتر شهروز شریعتی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

shariatimodares.ac.ir
0000-0002-5254-4849

h-index: 3  

دکتر علی شیر خانی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

shirkhaniqom-iau.ac.ir
0000-0003-2997-3116

h-index: 4  

دکتر سید محمد طباطبایی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

aris.atu.ac.ir/smtab
tabasm234yahoo.fr
0000-0002-8903-4180

دکتر محمدعلی میرعلی بیداخویدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی ، عضو هبات علمی و مدرس انقلاب اسلامی ، جامعه المصطفی العالمیه

mohammadali_miralibidakhoveydimiu.ac.ir
0000-0002-1129-0141

ویراستار انگلیسی

دکتر معصومه مهرابی

آموزش زبان انگلیسی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

abru.ac.ir/profile/94
nmehrabi.2008yahoo.com
0000-0003-4852-1334

کارشناس نشریه

آرش سعیدی راد

مطالعات منطقه‌ای دانش آموخته ارشد مطالعات منطقه‌ای

saiedi1arashgmail.com
0000-0001-8014-9355

h-index: 2