کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: شورای همکاری خلیج فارس
جایگاه شورای همکاری خلیج فارس در رویکرد عربستان سعودی در قبال ایران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 105-129

10.2783.4999/QJPR.2003.1114.104

حسین پوراحمدی میبدی؛ یاسر قائمی؛ صابر قیاسی