کلیدواژه‌ها = قومیت و فرقه‌گرایی عربی
تأثیر منازعات هویتی در جهان اسلام برانحراف بیداری اسلامی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 78-99

10.2783.4999/CSIW.2306.1260.1.28.4

زهره محمدی؛ ایوب نیکونهاد؛ حدیث باقری نیا