کلیدواژه‌ها = نظریه مجموعه امنیتی انرژی
امنیت انرژی و نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 129-151

10.2783.4999/QJPR.2011.1101.016

ابوالقاسم طاهری؛ عبدالمجید سیفی