کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها:حکمرانی
مبانی و اهمیت حکمرانی آب

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 69-85

10.2783.4999/QJPR.2102.1145.03

اردشیر رسائی؛ فاطمه بیاتانی