بررسی ولایت فقیه در اندیشه سیاسی علامه مصباح ‌یزدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به طور عمده بر مستندات، سخنرانیها و کتب ایشان استواراست. نتایج حاکی از آن بوده که ولایت فقیه در اندیشه سیاسی علامه مصباح‌ یزدی یک بحث کلامی و فقهی است و تمام اختیارت امام معصوم (ع) را برعهده دارد. ایشان در اثبات ولی فقیه به دو دلیل عقلی و نقلی استناد می‌کند. ایشان در مورد ادلة عقلی این نکته را یادآور می‌شود که عقل از منابع چهارگانة استنباط حکم شرعی است و از این‌رو، ارزش استناد به دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه کم‌تر از ارزش استناد به ادله نقلی و آیات و روایات نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Velayat-e Faqih in the Political Thought of Allameh Mesbah Yazdi

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdenoor
M.Sc., Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerdi, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to analyze the theory of Velayat-e-Faqih in the political thought of Allameh Mesbah Yazdi. The research method is descriptive-analytical and is mainly based on his documents, lectures, and books. The results indicate that Velayat-e-Faqih in the political thought of Allameh Mesbah Yazdi is a theological and jurisprudential debate and is responsible for all the authority of Imam Masoom (AS). In proving the Supreme Leader, he cites two rational and narrative reasons. Regarding the rational arguments, he reminds us that the intellect is one of the four sources for inferring the Sharia ruling. Therefore, the value of citing a rational reason to prove Velayat-e-Faqih is not less than the value of quoting narrated evidence, verses, and hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Mesbah Yazdi
  • Velayat-e-Faqih
  • Age of Absence
  • Political Thought
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
جوادی آملی، عبدالله (1393). ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. قم: اسراء.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1404ق). المفردات فی غریب القرآن. بی‌جا: دفتر نشر کتاب، چاپ دوم.
شهید اول، محمد بن جمال‌الدین مکی (1412ق). اللمعة الدمشقیه. قم: دارالفکر، چاپ دوم.
شیخ انصاری، مرتضی (1375ق). کتاب المکاسب. تبریز: چاپخانه اطلاعات، چاپ دوم.
شیخ انصاری، مرتضی (1415ق). کتاب الزکوة. بی‌جا: بی‌نا.
صدوق، محمد بنعلی (1395ق). کمال‌الدین و تمـام النعمـه. تحقیـق علـی اکبـر غفـاری. تهـران: اسلامیه، چاپ دوم، ج2.
علی‌محمدی، حجت‌الله (1387). سیر تحول اندیشه­ ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مصباح یزدی، محمدتقی (1369). بحثی ساده و کوتاه پیرامـون حکومـت اسـلامی و ولایـت فقیـه. تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
مصباح یزدی، محمدتقی (1377). حقوق و سیاست در قرآن. نگارش شهید محمـد شـهرابی. قـم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج1.
 مصباح یزدی، محمدتقی (1385). پرسش‌ها و پاسخ‌ها. قم: مؤسسه آموزشـی و پژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی، محمدتقی (1391). پاسخ استاد به جوانـان پرسشـگر. قـم: مؤسسـه امـام خمینـی، چاپ هشتم.
مصباح یزدی، محمدتقی (1393). نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه. نگارش محمدمهدی نادری قمـی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سی ام.
مصباح یزدی، محمدتقی (1394). حکیمانه‌ترین حکومت. تحقیق و نگارش قاسم شبان‌نیا. قم: مؤسسـه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مطهری، مرتضی (1379). ولاءها و ولایت‌ها. قم: صدرا.
نجفی، محمدتقی (1425ق). بحث فی ولایة الحاکم الفقیه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
نوروزی، محمدجواد (1379). نظام سیاسی اسلام. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.