دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 23، دی 1400