نقش سیاست‌گذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه به هویت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش سیاست­گذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه نسبت به هویت ملی­­ خود است. روش این پژوهش، توصیفی– تحلیلی، رویکرد آن نظری می­باشد. یافته­های پژوهش نشان داد که نیاز به عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به منابع و امکانات، رابطه مهمی با موضوع هویت ملی دارد. برآورده ‌شدن نیازهای اعضای جامعه می‌تواند موجب تقویت گرایش آنان به هویت ملی­شان گردد و عدم ­تأمین نیازها، این گرایش را تضعیف می­کند. هنگامی‌که دولت به­عنوان نهاد اصلی سیاست­گذار در کشور، بتواند منابع را به‌طور عادلانه توزیع کند، به تقویت گرایش مردم به هویت ملی­ کمک می‌نماید. نکته اساسی این است ­که دولت­ها عمل توزیع را ازطریق فرایند سیاست­گذاری اجتماعی به­انجام می­رسانند و در صورت اجرای صحیح این سیاست است که می­توانند بر گرایش افراد به هویت ملی بیافزایند. به­طور کلی سیاست‌گذاری اجتماعی با تدارک رفاه برای اعضای جامعه و ایجاد رضایت در آنان، موجب ارتقای میزان پیوستگی آنان به نظام سیاسی و اجتماع ملی و در نهایت تقویت تعلق­خاطرشان به هویت ملی خود می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Policymaking on Fostering Tendency to National Identity among Members of the Society

نویسنده [English]

  • Majid Abbaszadeh Marzbali
Ph.D., Department of Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review the impact of social policymaking on fostering the tendency to national identity among members of the society. The method of study is descriptive-analytic and its approach is theoretical. The results of the study showed that there is a significant relationship between the need for social justice and equal access to resources and facilities and the subject of national identity. Fulfillment of the people’s needs in society can encourage their tendency to national identity while not providing their needs can discourage their tendency. When the government as the main institution for policy making in the country can distribute the resources fairly, people’s inclination to national identity is encouraged. The main point is that the governments perform this distribution by the process of social policymaking and if this policy is conducted properly it can add to people’s tendency to national identity. In general, by providing welfare for members of the society and meeting their satisfaction, social policymaking improves their attachment to the political system and national society and finally fosters their attachment to their national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • Social Policymaking
  • Social Justice
  • State
  • Members of the Society
احمدپور، خسرو؛ سراج­زاده، سید حسین (1398). هویت ملی در ایران: مرور سیستماتیک مقاله­های علمی-پژوهشی. مطالعات ملی، شماره 78، ص 3-24.
احمدی، حمید (1390). بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اسمیت، آنتونی دی (1383). ناسیونالیسم: نظریه، ایدئولوژی، تاریخ. ترجمه منصور انصاری. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
اشرف، احمد (1395). هویت ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلوی. ترجمه و تدوین حمید احمدی. تهران: نشر نی.
حاجیانی، ابراهیم (1379). تحلیل جامعه­شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه. مطالعات ملی، شماره 5، ص 193-228.
خدایی، ابراهیم؛ مبارکی، محمد (1387). سرمایه اجتماعی و هویت. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 16، ص 119-151.
دوب، اس.سی. (1378). ارتباطات و ملت‌سازی. مطالعات ملی، شماره1، ص 155-171.
ربانی، جعفر (1381). هویت ملی. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
زهیری، علیرضا (1389). جمهوری اسلامی ایران و مسئله هویت ملی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
سیدامامی، کاووس؛ هوشنگی، حمید (1395). سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های پیشنهادی. مطالعات ملی، شماره 66، ص 3-21.
شفیعی­فر، محمد؛ خلیل­طهماسبی، نوذر (1395). باستان­گرایی و هویت ملی؛ تجدد و استبداد منور: از دیدگاه سیدحسن تقی­زاده و مجله کاوه. علوم سیاسی، سال 12، شماره 35، ص 27-52.
صالحی امیری، سیدرضا (1385). مدیریت منازعات قومی در ایران. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
صالحی امیری، سیدرضا؛ نوبخت حقیقی، محمدباقر؛ ذره‌پرست ملک‌زاده، طاهره (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای هویت ملی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان مدیریت امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی- کاربردی رشت). راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال3، شماره11، ص 97-116.
طاهری عطار، غزاله (1392). طراحی و تبیین الگوی ملت‌سازی پایدار. پژوهش‌های راهبردی سیاست، شماره 7، ص 34-67.
قاراخانی، معصومه (1390). پژوهش سیاست اجتماعی در ایران.  برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 9، ص 123-148.
قاسمی، علی­اصغر؛ ابراهیم­آبادی، غلامرضا (1390). نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران. راهبرد، شماره 59، ص 107-138.
قمری، داریوش (1384). همبستگی ملی در ایران. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
کرون، جیمز (1390). جامعه­شناسی مسائل اجتماعی. ترجمه مهرداد نوابخش و فاطمه کرمی. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
کریمی مله، علی (1393). امنیت جامعه‌ای و سیاسی از رهگذر سیاست‌گذاری اجتماعی. مطالعات راهبردی، شماره 65، ص 35-70.
کریمی، علی؛ قاسمی طوسی، سمیه (1393). سیاست‌گذاری اجتماعی و هویت‌سازی ملی. مطالعات ملی، شماره 58، ص 25-48.
کریمی، وهاب (1386). ضرورت یک سیاست اجتماعی در ایران. راهبرد، شماره 45، ص 153-172.
گار، تد رابرت (1378). اقلّیت‌ها، ملی‌گراها و برخوردهای سیاسی. ترجمه حمیدرضا کریمی. مطالعات راهبردی، شماره1، ص207-232.
نظری، علی­اشرف؛ سازمند، بهاره (1390). مدل­ها، الگوها و راهکارهای مدیریت تنوعات هویتی. در: مجتبی مقصودی. نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
وصالی، سعید؛ امیدی، رضا (1393). سیاست‌گذاری اجتماعی؛ زمینه­ها و رویکردها. برنامه­ریزی و بودجه، سال 19، شماره 1، ص 179-206.
 
Alcock, C., Daly, G. & Griggs, E. (2008). Introducing Social Policy. Harlow: Pearson Longman.
Beland, D. & Lecoures, A. (2008). Nationalismand Social Policy; the Politics of Territorial Solidarity. UK: Oxford University Press.
Bradshaw, J. (1972). The Concept of Social Need. London: Stateman and Nation Publishing.
Dani, A. & Haan, A. (2008). Inclusive State: Social Policy and Structural Inequalities. USA: The World Bank.
Law, A. & Moony, G. (2012). Develution in a Stateless Nation: Nation-building and Social Policy in Scotland. Social Policy and Administration, Vol.46, No.2, P.161-177.
Lewise, G., Sharon, G. & Clarke, J. (2000). Rethinking Social Policy. London: Sage.
Mahoney, J. & Rueschemeyer, D. (2003). Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge University Press.
Morgan, G. (2006). Images of Organization. London: Sage.
Mullard, M. & Spicker, P. (2006). Social Policy in Changing Society. London: Routledge.
Philips, D. (2006). Quality of Life; Concept, Policy and Practice. London: Routledge.
Poole, R. (2003). National Identity and citizenship. Identities. U.K. Black well publishing.
Scott, R.W. & Gerald, F.D. (2007). Organization and Organizing: Rational, Natural and Open System Perspectives. Pearson Prentice Hall.
Weick, K.E. (2006). Faith, Evidence, and Action: Better Guesses in an Unknowable World. Organization Studies, No.27, P.1723-1736.
Woodward, K. (2000). Questioning Identity: Gender, Class, Nation. London: Routledge.