تحلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران اسلامی به‌عنوان سُکان‌دارِ قدرت منطقه‌ای در نظام جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجو

چکیده

چکیده
    موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها در طول زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی چون جنگ ها، انقلاب ها، تحولات نظام بین المللی همواره در حال تغییر و تحول می باشد. ایران یکی از کشورهای با اهمیت منطقه بوده است که طی چند دهه گذشته تغییر و تحولات عظیمی را تجربه کرده است که علل وقوع آن را می توان به عوامل ژئوپلیتیکی داخلی و خارجی بسط داد. بر هم خوردن نظام دو قطبی، سبب تغییر ماهیت ژئوپلیتیکی ایران و به دست آوردن نقش جدید در منطقه و جهان شد. از آنجایی که سیاست خارجی و عملکرد دولت‌ها برگرفته از محیط ‌ژئوپلتیک و ایجاد شرایط تعامل در مجموعه‌ایی از رفتارهای مکانی و زمانی آنان است، جمهوری اسلامی ایران نیز به رغم برخورداری از موقعیت استراتژیک، به لحاظ عدم هماهنگی مؤثر میان جنبه‌های فیزیکی و نرم‌افزاری قدرت، فاقد جایگاه متناسب در صف‌بندی‌های نظام جهانی است و این خود هزینه‌های  فراوانی را بر سیاست خارجی کشور تحمیل کرده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که علل تغییر و تحولات موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و نظام جهانی چه بوده است؟ برای پاسخ به سوال مذکور از روش توصیفی- تحلیلی  استفاده شده و جمع آوری منابع نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Soft War Characteristics in the Modern Times

نویسندگان [English]

  • Mohsen Janparvar 1
  • Arash ghorbani 2
  • mehdi khodadad 3
1 Assistant Professor of Political Geogeraphy, Ferdowsi University of Mashhad, anparvar@um.ac.ir
2 Ma in Political Geogeraphy, Ferdowsi University of Mashhad, ar.ghorbanisepehr@mail.um.ac.ir
3 دانشجو
چکیده [English]

Abstract
 
The Strategic environments have a direct impact on the reproduction of war Due to the nature of the approaches applied, the origins, the types of instruments and the objectives. Hard power approach has an influence on the reproduction of hard war, semi-hard approach affects the reproduction of the semi-hard power, soft power approach influences the reproduction of the software, and smart power approach has an impact on the Intelligent war. Therefore, this article intends to investigate the impact of the power on the reproduction of the wars and specifically the software impact on the war in terms of the audience, and the character. The effects of soft power approach, such as the nature, nonviolence, social security and the political space, technology, software mechanisms, myth-making, power small agency, related discourse, persuasion, identity, indirect behavior, learning and multidimensionality, on war. At the same time, the officials intend to manage the minds and hearts in the soft war and usually the officials and the agents of the political system, the social status of the people, and the intellectual and cultural elite of society are targets of invasions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Saudi Arabia
  • Yemen's Developments
  • geopolitics
  • Aggressive Realism
  • Regional competition