دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، مهر 1396، صفحه 9-201 
بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

صفحه 125-146

10.2783.4999/QJPR.2003.1107.076

رشید رکابیان؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران