حوزه‎های علمیه و نشر ارزش‏های انقلابی در بستر حقوق بین‎المللی ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی وعضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

انقلاب اسلامی ایران دارای جلوههای انسانساز و بیدارگر در درون و بیرون مرزهای جغرافیایی کشور بوده است و برای اینکه اصول و ارزشهای انسانی آن بتواند در دلها قرار گیرد، نیازمند تبیین و نظریهپردازی در حوزههای ارسال پیام، اقناع و مخاطبشناسی و فهم موارد قطع ارتباط و پارازیت است. ظهورعصرتکنولوژیارتباطاتکهسرعتانتقالپیامرابههمراهداشته و ارتباطاتبینالملل راهم کهارتباطاتمیانمللوفرهنگهاراآسانسازی کردهاست،میتواندبستریمناسببراینشر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامیباشد. اینپژوهش به دنبال این است که با استفاده از نظریات «ارتباطاتبینالملل» و «حقوق بینالمللی ارتباطات» امکانات لازم را جهت صدور قانونی و مسالمتآمیز پیام انقلاب اسلامی بررسی و نقش حوزههای علمیه در استفاده از این ابزارها و راهکارها را مطالعه کنیم. دراینراستا،  استفاده از  نظریاتوحقوق  بینالمللیارتباطاتماننداصلآزادیبیانومذهب، جریان آزاد اطلاعات، آزادی تولید و نشر اطلاعاتبسیارراهگشا است. در مدل مورد نظر، تلاش میشود نشان داده شود که چگونه حوزههای علمیه از طریق استفاده از رسانههای نو، ایجاد مراکز علمی و فرهنگی و اعزام استاد و مبلغ در بستر حقوق و ارتباطات بینالمللی می‌توانند به تبلیغ و نشر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی در حوزههای فرامرزی بپردازند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turkey's Position on the Conflict in Syria Crisis

نویسنده [English]

  • Kamal Akbari
Assistant Professor of political Science, IRIB University
چکیده [English]

Abstract
 
Syria's geopolitical situation is such that the interests of other global and regional powerful states such as Turkey and the West and Israel on one side and supporters of Syria, such as China, Russia and Iran tied, In the process of power Extremist and terrorist groups supported by some countries, including Turkey, have been put into action war. Thus, Turkey has been login to the crisis in Syria and this is an issue that makes it more complex equations. Therefore, the question arises in this paper that the security, political and economic approach of the Turkish government to the entry into the Syrian crisis and the achievements of the national interests of the Turkish government? And in response (hypothesis), we are considering that Turkey, by strengthening ISAF ties in the Syrian conflict, initially seeks to increase its political-economic-security influence in Syria.. And how much this equates the balance of regional power in the Middle East with the transformation of the competition of the great international powers.In this power process, Turkey has a strong presence in the Middle East and Islamic countries due to its power and positioning characteristics in the international system..
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: crisis
  • Syria
  • Turkey
  • opposition groups
  • Iran
  • ISIS