چالش بی‌تفاوتی سیاسی (مطالعه موردی: زنان شهرستان شاهین شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بی‌تفاوتی سیاسی زنان (به‌عنوان متغیر وابسته) و متغیرهای زمینه‌ای (سن، تحصیلات، تأهل، اشتغال، مذهب، قومیت، درآمد، زبان یا گویش و محل سکونت) می‌باشد که در این مقاله به آن ‌پرداخته شده است و فرض برآن بوده که بین همه این متغیرهای زمینه‌ای با بی‌تفاوتی سیاسی (به‌عنوان متغیر وابسته) در بین زنان شاهین شهر رابطه معناداری وجود دارد، بر اساس روش گردآوری داده‌ها، پژوهشی پیمایشی- علی از شاخه تحقیقات میدانی بوده و جامعه آماری متشکل از 388 نفر زنان 18 سال به بالای شهرستان شاهین شهر، از طریق نمونه‌گیری تصادفی، با استفاده از ابزار پرسشنامه مشتمل بر 91 سؤال که تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار  SPSS محاسبه شده است. با توجه به نتایج حاصل شده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان مشخص شد که بین متغیرهای زمینه‌ای (سن، تحصیلات، تأهل، اشتغال، مذهب، قومیت، درآمد، زبان یا گویش و محل سکونت) با بی‌تفاوتی سیاسی در بین زنان شاهین شهر رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The challenge of political apathy (case study: women of Shahinshahr city)

نویسندگان [English]

  • hassan-reza aryaeerad 1
  • Mohammad Mahdenoor 2
1 Ayatollah Boroujerdi University
2 Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between women's political indifference (as a dependent variable) and background variables (age, education, marriage, employment, religion, ethnicity, income, language or dialect, and place of residence) which is addressed in this article. and it was assumed that there is a significant relationship between all these background variables and political indifference (as a dependent variable) among Shahin Shahr women.Based on the method of data collection, it is a survey-causal research from the branch of field research, and the statistical population consists of 388 women over the age of 18 in Shahin Shahr city, through random sampling, using a questionnaire tool consisting of 91 questions, which data analysis, It has been calculated using SPSS software.According to the results obtained from the simultaneous multiple regression analysis method, it was found that there are political differences between the background variables (age, education, marriage, employment, religion, ethnicity, income, language or dialect, and place of residence) among the women of Shahin Shahr. No significant relationship was found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political apathy
  • Women
  • Participation
  • Shahin Shahr
  • Political passivity
امام جمعه زاده، سید جواد و دیگران. (1391). بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی سیاسی در دانشگاه اصفهان با استفاده از تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی گروهی G-AHP. دانش سیاسی و بین‌الملل (2)، 70-55.
جهانگیری، جهانگیر و محمدی، نسرین. (1397). تبیین جامعه‌شناختی رابطه امید سیاسی و بی‌تفاوتی اجتماعی- مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 7 ()، 150-127.
دال، رابرت آلن. (1364). تجزیه‌وتحلیل جدید سیاست. ترجمه حسین ظفریان تهران؛ نشر حسین ظفریان.
رضایی، فرامرز، چیت‌ساز، محمدعلی و بهیان، شاپور. (1400). تبیین جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با بی‌تفاوتی سیاسی با تأکید بر دین‌داری مورد مطالعه: شهروندان شهر اهواز، پژوهش‌های جامعه‌شناختی، 15 (1)، 29-7.
کریمی دستنایی، طاهره. (1398). شاخص شکاف جنسیتی 2020 در ایران و جهان. تهران؛ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی.
نبوی، عبدالحسین، نواح، عبدالرضا و امیرشیرزاد، نرگس. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی، مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر دزفول. جامعه‌شناسی ایران، 5 (3)، 161-132.
Dean, Dwight G. (1965). Powerlessness and Political Apathy. Social Science. Vol.40, No.4, PP. 208–213.
Harder, Joshua. (2008). Why Do People Vote? A Psychological Analysis of the Causes of Voter Turnout. Stanford Journal of Social Issues. 64, No. 3, pp. 525-549.
Merrifield, John. (1993). The Institutional and Political Factors that Influence Voter Turnout. Public Choice, PP.657–667.
Rosenberg, Morris. (1954). Some Determinants of Political Apathy. The Public Opinion Quarterly, Vol.18, PP. 349–366.
Tuccinardi, Domenico. (2014). International Obligations for Elections; Guidelines for Legal Frameworks, International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance): Stockholm, Sweden.