دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 25، شهریور 1401 (فصل تابستان)