بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی در استان سیستان و بلوچستان (بررسی موردی: شهر زاهدان، خاش و سراوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی کیش

چکیده

افزایش مشارکت سیاسی، دغدغه‌ی هر نظام سیاسی است. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افزایش مشارکت از مهمترین راهکارها برای مدیریت و افزایش مشارکت مردم در انتخابات می‌باشد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی در استان سیستان و بلوچستان (سه شهر زاهدان، خاش و سراوان)  بررسی می‌شود. روش این پژوهش پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی بوده و از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری پژوهش مشارکت کنندگان انتخاباتی سیستان و بلوچستان می‌باشند و از فرمول کوکران برای تعیین نمونه‌ی آماری استفاده شد و نمونه‌گیری به شیوه‌ی تصادفی ساده صورت پذیرفت. با توجه به جامعه‌ی آماری نامحدود تعداد نمونه‌ی آماری384 نفر انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل صورت گرفت. در نهایت نتایج نشان داد که در سه شهر زاهدان، خاش و سراوانن، عوامل مذهبی، قومی و طایفه‌ای بر مشارکت سیاسی در استان سیستان و بلوچستان تأثیرگذار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting political participation in Sistan and Baluchistan province (case study in three cities of Zahedan, Khash, Saravan)

نویسنده [English]

  • HAMID Gamshadzehi
Doctoral student of Islamic Azad University of Kish
چکیده [English]

Increasing political participation is a concern of every political system in different countries. Identifying the factors affecting the increase of participation is one of the most important strategies for managing and increasing people's participation in elections. In this study, the factors affecting political participation in Sistan and Baluchestan province in three cities of Zahedan, Khash and Saravan were studied. This research was conducted by survey method and the data collection method in this research was field and a questionnaire was used. The statistical population of the study is the electoral participants of Sistan and Baluchestan and Cochran's formula was used to determine the statistical sample and sampling was done by simple random method. According to the unlimited statistical population, 384 statistical samples were selected. For analysis in two parts, descriptive and inferential statistics were performed using SPSS software. Finally, the results showed that in three cities of Zahedan, Khash, Saravanen, religious, ethnic and sectarian factors affect political participation in Sistan and Baluchestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : political participation
  • Sistan and Baluchestan
  • ethnic factors
  • racial factors
  • religious factors
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. تهران؛ نشر نی.
اکبری، حسین و فخاری، روح اله. (1396). نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد). جامعه شناسی کاربردی، 28 (2)، 90-71.
برزگر، نصرت. لطفی، حیدر. حسن آبادی، داود و رضویان، محمد تقی. (1398). نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه‌ای)، 9 (2)، 455-433.
بصیری، محمدعلی و شادی‌وند، داریوش. (1380). رفتار انتخاباتی در جوامع مبتنی بر فرهنگ عشیره‌ای مطالعۀ موردی حوزۀ انتخابیۀ دهلران. مجلۀ راهبرد، 2 (167)، 197-190.
بهاری، محمدرضا. (1378). زبانشناسی عملی، بررسی گویش مردم سیستان. زاهدان؛ ناشر نامشخص
شیانی، ملیحه. (1384) .شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. تأمین اجتماعی، 1 (1)، 191-180.
صمدی، مهران و شاه‌محمدی، شورش. (1397). مطالعه رابطه بین میزان هویت‌پذیری قومی و مشارکت‌پذیری سیاسی با مصرف رسانه‌ای شهروندان ارومیه. مطالعات جامعه شناسی، 10 (39)، 58-43.
فردرو، محسن و رضوانی، اصغر. (1381) .دولت، مردم و همگرایی. تهران؛ نشر آن
کریم زاده، مجید. فیاضی، مهرناز و میرکازهی ریگی، فائزه. (1395). موانع مشارکت زنان بلوچ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، زن و فرهنگ، 8 (30)، 73-59.
مقصودی، مجتبی. (1385). مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران، بررسی موردی: انتخابات ریاست جمهوری. مطالعات ملی، 7 (4)، 108-83.
موسوی، میرنجف و اسماعیل زاده، خالد. (1394). تحلیلی بر سیاست‌های قومی و مشارکت سیاسی اقوام ایرانی با تأکید بر جامعه کُرد ایران. هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی، سنندج.