ارتش پاکستان و سیاست خارجی (مطالعه موردی: بحران کشمیر، بحران دیوراند و تروریسم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

امروزه نفوذ و دخالت نظامیان پاکستان در سیاست به یک روند عادی تبدیل شده است. در طول تاریخ ۷۵ ساله این کشور،‌ هیچ دولتی نتوانسته است دوره پنج سال خود را تکمیل کند. این امر جایگاه بالای نظامیان در ساختار سیاسی این کشور را نشان می‌دهد. هدف از مقاله حاضر، بررسی تأثیرگذاری نظامیان بر راهبردهای سیاست خارجی  پاکستان است. بر این اساس،‌ این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش پاکستان چگونه بر راهبرد‌های سیاست خارجی این کشور تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ به سؤال مذکور این فرضیه مطرح شده است که «ارتش پاکستان با کنترل سه راهبرد اصلی سیاست خارجی یعنی ضرورت موازنه سازی داخلی و خارجی در برابر هند، مسأله دیوراند و ضرورت عدم شکل‌گیری دولت قوی در افغانستان و مبارزه با تروریسم توانسته است جایگاه عالی خود در ساخت سیاسی این کشور را حفظ نموده و به بازیگر اصلی در سیاستگذاری خارجی تبدیل شود». گردآوری منابع به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از مجلات تخصصی و سایت‌های معتبر اینترنتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pakistan Army and Foreign Policy (Case Study: Kashmir Crisis, Durand Crisis and Terrorism)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammad Nia 1
  • Naser Pourhassan 2
1 Assistant Professor,, Department of Political Science, Ayatollah Borujerdi University
2 Associate Professor , Department of Political Science, Ayatollah Borujerdi University
چکیده [English]

  Today, the influence and interference of the Pakistani military in politics has become a normal process. During the 75-year history of this country, no government has been able to complete its five-year term. This indicates the high position of the military in the political structure of this country. The purpose of this article is to investigate the influence of the military on Pakistan's foreign policy strategies. (Target) On this basis, this research by using a qualitative method and a descriptive analytical approach, seeks to answer the question of how the Pakistani army has influenced the foreign policy strategies of the country? The hypothesis of the article is that “By controlling the three main strategies of foreign policy, i.e. the necessity of internal and external balancing against India, the Durand problem and the necessity of not forming a strong government in Afghanistan and the fight against terrorism, the Pakistani army has been able to maintain its high position in the political structure of this country and become a key actor in Pakistan's foreign policy.” The collection of sources has been in the form of a library and the use of specialized magazines and reliable internet sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pakistan
  • army
  • Praetorianism
  • Kashmir
  • Durand
  • terrorism
  • Afghanistan
احمدی،‌ جواد و اطاعت، ابراهیم. (۱۳۹۴). تحلیل ژئوپلیتیک روابط پاکستان و همسایگان: تنش‌ها و تهدیدها. تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 7(24)، 24-1.
اسپوزیتو، جان. ال. (1396). دولت و جنبش‌های اسلامی معاصر. ترجمه علیرضا سمیعی و محمد حاجی پور، تهران: نگاه معاصر.
بهمنی قاجار، محمدعلی. (1382). اختلافات ارضی افغانستان و پاکستان به روایت اسناد تاریخی وزارت امور خارجه ایران. تهران: وزارت امور خارجه، مرکز اسناد خدمات پژوهشی.
پورحسن، ‌ناصر و محمدنیا، مهدی. (۱۴۰۲). اشباع نیافتگی سرزمینی افغانستان و پاکستان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 11(22)، 60-29.
تسنیم. (1393/11/08). مشرف: سیاست خارجی پاکستان با مداخله رئیس ستاد ارتش پیش می‌رود. آنلاین:  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/11/08/635759
داودوندی، نصرالله؛ زرگر، افشین و شیرزادی، رضا. (1399). درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران از منظر مدل جامع دولت_ملت‎سازی. مطالعات انقلاب اسلامی، 17(61)، 90-59.
سیمبر،‌ رضا و صالحیان، تاج الدین. (۱۳۹۶). تحولات نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و تنوع جدید موازنه قوا.  دو فصلنامه سیاست و روابط بین‌الملل، 1(1)، 51-33.
محمدنیا، مهدی و سیفی، عبدالمجید. (۱۴۰۲). جایگاه اتحاد آکوس در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال چین و پیامد‌های آن. فصلنامه سیاست‌خارجی، 37(2)، 134-109.
ملازهی، پیرمحمد. (1384). فرصت­ها و تهدیدهای امنیتی فراسوی جمهوری اسلامی ایران در نگرش به موضوع افغانستان. در کتاب امنیت بین‌الملل، تهران: ابرار معاصر.
نیکو نهاد، ایوب؛ بیوک، محسن و رمضانی،‌ ملیحه. (۱۴۰۲). سناریوهای آینده بحران کشمیر مبتنی بر منافع بازیگران. فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام، 10 (2)، 81-48.
Acemoglu, Daron and et.al. (2010). A Theory of Military Dictatorships. American Economic Journal: Macroeconomics, at: https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/a%20theory%20of%20military%20dictatorships.pdf
Ahmed, A. (2023). The rise of military capital in Pakistan: Military neoliberalism, authoritarianism and urbanization. Geoforum, Vol.146, No.1.
Aqil Sh. (2014). Constraining consolidation: military politics and democracy in Pakistan (2007–2013). Democratization, 2014
Vol. 21, No. 6, http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2013.781586
Britannica. (2023). Praetorian Guard. Mar 21, at: https://www.britannica.com/place/Roman-Empire
Clapham, Christopher & Philip, George. (1985). The Political Dilemmas of Military Regimes, London: Crooin Helm.
Congressional Research Service. (2023). Terrorist and Other Militant Groups in Pakistan. Dec 01, available at: https://sgp.fas.org/crs/row/pakmil.pdf
El-Shimy, Yasser. (2016). A Model of Praetorian States, Middle East Initiative, Belfer Center, at: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/2016-01-MEI_RFWP_ElShimy_0.pdf
Farzana, Sh. (2009). Making Sense of Pakistan, London: Foundation Books, Hurst $ Company.
Finer, S.E. (1962). The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics. London: Pall Mall.