دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 31، اسفند 1402 (فصل زمستان) 
تأثیر تحریم‌ها بر حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالی

صفحه 142-168

10.27834/CSIW.2312.1332.4.31.7

سارا موسوی؛ علی باقری دولت ابادی؛ رضا التیامی نیا؛ مجتبی شریعتی


واکاوی علل بحران سیاسی لبنان (2019-2005)

صفحه 192-216

10.27834/CSIW.2401.1349.4.31.9

سید امیر نیاکویی؛ سید حسین موسوی کردمیری