اهمیت آراء و اندیشه های پیتروینچ در شناخت مسایل سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تحلیل و فهم پدیده ها و مسائل در قلمرو علوم انسانی همواره از منظر معرفت شناسی اثباتی انجام گرفته که همین امر موجب شناخت پدیده ها و مسائل را مبهم ساخته است. این مقاله بر فهم مسائل و پدیده های اجتماعی ایران از منظر فرا اثباتی و چشم انداز فکری پیتر وینچ متمرکز است. فهم هر جامعه بر اساس برداشت متعارف آن جامعه موضوع اصلی این پژوهش است. در این راستا پژوهش حاضر این سوال را مطرح می‌کند که از خلال کدام معرفت شناسی و اندیشه ورز اجتماعی می توان به شناخت معتبری نسبت به مسائل سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست یافت؟ فرضیه مقاله این است که با به کارگیری معرفت شناسی فرا اثباتی و به ویژه آراء و اندیشه‌های پیتروینچ،‌ می‌توان با اعتبار بیشتری به فهم مسائل سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست یافت. فهم مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی ایران از نظر صاحب نظران واندیشمندان جایگاه خاصی را در ایران به دنبال داشته است. برای بررسی بیشتر این مسئله از ترکیب تحلیل محتوا و پژوهش‌های کیفی استفاده شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا از رویکرد روش شناختی وینچ در جهت شناخت و فهم مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه ایران بهره برد. پیتروینچ در آراء و اندیشه خود باشناخت معتبر نسبت به پدیده‌های اجتماعی و انسانی از سیاست و فرهنگ برای رسیدن به وضعیت جامعه بهره لازم را برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Peter Winch's Opinions and Thoughts in Understanding the Issues of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • behruz salehi 1
  • seyyed farshid jafaribindi 2
  • mehdi khoshkhati 2
1 PhD student in Political Science, Islamic Azad University, Zanjan branch
2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Zanjan branch
چکیده [English]

The analysis and understanding of phenomena and issues in the realm of human sciences have always been done from the perspective of positivist epistemology, which have made the understanding of phenomena and issues ambiguous.  This article focuses on understanding Iran's social issues and phenomena from the post positivist approach and the intellectual perspective of Peter Winch. Understanding each society based on the conventional understanding of that society is the main topic of this research.Therefore, this article seeks to answer the question, through which epistemology and social thinking can one achieve a reliable understanding of the political issues of the Islamic Republic of Iran? The hypothesis of the article is that by applying post-positivist epistemology and especially Peter Winch's opinions, it is possible to gain a more reliable understanding of the political issues of the Islamic Republic of Iran. Most of this problem is a combination of content analysis and qualitative research. The present article tries to use the methodological approach of Winch in order to understand the political and cultural issues of Iranian society. Peter Winch’s pinions and thoughts, with valid knowledge of social and human phenomena, have benefited from politics and culture to reach the state of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peter Winch
  • understanding
  • rules
  • conventional perception
  • social philosophy
  • epistemology‌
  • post positivism
احمدی، بابک؛ هاجر، مهران و نبوی، محمد. (1379). هرمنوتیک مدرن (گزینه جستارها). تهران: مرکز.
اخوان کاظمی، بهرام. (1382). رویکردی به مردم سالاری دینی از زاویه نقد دموکراسی لیبرال. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، (4)، 168-137.
استلی برس، اولیور و بولک، آلن. (1378). فرهنگ اندیشة نو. ترجمه: کریم امامی وهمکاران، تهران: مازیار.
بزرگی، وحید. (1377). دیدگاه‌های جدید در روابط بین‌الملل. تهران: نی.
حبیبی، رضا؛ داوودی، محمد و نوذری، محمد. (1394). تحلیل دین حداکثری در اندیشه جوادی آملی. فصلنامه اندیشه نوین دینی، (42)، 18-7.
خوش باور، داود. (1400). نقد و بررسی دو دیدگاه دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی از نگاه روشنفکران ایرانی. علوم سیاسی، (56)، 99-81.
دارا، جلیل و کریمی فردین. (1401). تحلیل مقایسه‌ای ویژگی های دولت اسلامی و دولت مدرن. مقالات دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی.
دانلی، جک. (1394). جهان‌شمولی نسبی حقوق بشر. ترجمه باقر اسدی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، (46)، 47-78.
دبیرنیا، علیرضا. (1397). جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران، حاکمیت دوگانه یا واحد. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 22(3)، 104-83.
راین، آلن. (1385). فلسفه علوم اجتماعی. مترجم عبدالکریم سروش، چاپ چهارم، تهران: نشر صراط.
رایب، آیان. (1378). نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی از پارسونز تا هابر ماس. ترجمه: محبوب مهاجر تهران: سروش.
سرپرست سادات، سید ابراهیم. (1394). الگو شناسی و باز شناسی انتقادی دموکراسی جریان ایرانی متمایل به لیبرالیسم در دوره جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه علوم سیاسی، (4)، 110-75.
سروش، عبدالکریم. (1379). درس هایی درباره فلسفه علم الاجتماع. تهران: نشر نی.
طلابکی، اکبر، موسوی، سیدرضا و غریب آبادی، کاظم. (1397). حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ با نگاهی به رویکرد اسلامی. حقوق اسلامی، 15(59)، 228-199.
طالبی، محمد حسین. (1397). نقش مردم در نظام سیاسی مردم سالاری دینی اسلامی. سیاست متعالیه، (21)، 95-114.
عباسی، ولی الله. (1383). نظریه دین حداکثری (در آمدی بر قلمرو گستره دین از منظر استاد مطهری). فصلنامه قبسات در حوزه فلسفه دین و کلام جدید،26(3)، 162-133.
کرایب، آیان وبنتون، تد. (1389). فلسفه علوم اجتماعی. ترجمه شهناز مسّمی پرست، تهران: آگه.
گلیس، دانالد. (1381). فلسفه علم در قرن بیستم. ترجمه حسن نامداری، تهران: انتشارات سمت.
گیدنز، آنتونی. (1378). سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.
میرزاده کوهشاهی، نادر و فارسی، حسن. (1389). تجسّم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات سیاسی، 3(9)، 104-83.
مفتخری، حسین. (1392). ایران و اسلام؛ هویت ایرانی، میراث اسلامی، جستارهای تاریخی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4(2)، 111-93.
وینچ، پیتر. ( 1372). ایده علم اجتماعی و پیوند آن با فلسفه. ترجمه زیر نظر سمت، تهران: انتشارات سمت.
هلد، دیوید. (1396). مدل های دموکراسی. ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
Donnelly, J. (2015). The relative universality of human rights, translation: Bagher Asadi. International Studies Quarterly, No. 46, pp. 47-84.