ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 39-58

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.122

قدرت احمدیان؛ محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ سجاد احمدیان


جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 33-54

10.2783.4999/QJPR.2011.1101.013

مرتضی علویان؛ ملیحه نیکروش


دوره مدرن و دشواره تفسیر گزاره‌های اخلاقی شریعت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-76

10.2783.4999/QJPR.2002.1102.023

سید محسن آل غفور؛ مهدی چلوی


نوموس، محور مقاومت و نظم منطقه‌ای در غرب آسیا

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 41-63

10.2783.4999/PRIW.2306.1262.2.25.4

احمد جاسیز؛ دانیال رضاپور


سناریوهای آینده بحران کشمیر مبتنی بر منافع بازیگران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 48-81

10.27834/CSIW.2312.1321.2.29.1

ایوب نیکونهاد؛ محسن بیوک؛ ملیحه رمضانی


رابطه دین و سیاست در اندیشه سیاسی خواجه طوسی

دوره 4، شماره 3، دی 1396، صفحه 49-69

10.2783.4999/QJPR.2003.1108.083

داود محبی؛ ژاله غنی


هویت ملی ایران و مدرنیته

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 49-72

10.2783.4999/QJPR.2003.1109.02

مجید عباس زاده مرزبالی؛ سید نصرالله حجازی


بررسی بسترهای شکل گیری بحران در سوریه از منظر نظریه محرومیت نسبی

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 51-68

10.2783.4999/CSIW.2306.1254.3.26.3

حسن رضا آریایی راد؛ راضیه شجاعی؛ رضا شاکری


بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت‌فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 56-76

10.2783.4999/PRIW.2022.1133.1.24.3

سعید جهانگیری؛ سپیده میرزائی؛ کیاوش هوشمندی


ژئوکالچر، سلفی‌گری و ژئوپولیتیک در ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 59-94

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.133

علی امیری؛ علی فلاح نژاد